સૌ ભણે, સૌ આગળ વધેનાં નિર્ધાર સાથે હંમેશા કાર્યશીલ રહી છે ગુજરાત સરકાર અને શાળા પ્રવેશોત્સવના કારણે વધી રહ્યો છે શિક્ષણ નો વ્યાપ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સૌ ભણે, સૌ આગળ વધેનાં નિર્ધાર સાથે હંમેશા કાર્યશીલ રહી છે ગુજરાત સરકાર અને શાળા પ્રવેશોત્સવના કારણે વધી રહ્યો છે શિક્ષણ નો વ્યાપ.

સૌ ભણે, સૌ આગળ વધેનાં નિર્ધાર સાથે હંમેશા કાર્યશીલ રહી છે ગુજરાત સરકાર અને શાળા પ્રવેશોત્સવના કારણે વધી રહ્યો છે શિક્ષણ નો વ્યાપ.

Let's Connect

sm2p0