રાહુલ ગાંધી અને તેમની જુઠાણાં ફેલાવતી મંડળીઓ ને લાગે છે કે તેમના દ્વારા ઉડાવવામાં આવતો કીચડ ચોંટેલો જ રહેશે પરંતુ તેમણે સમજવું જોઈએ કે નવા ભારતને તો સ્વચ્છતા જ પસંદ છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાહુલ ગાંધી અને તેમની જુઠાણાં ફેલાવતી મંડળીઓ ને લાગે છે કે તેમના દ્વારા ઉડાવવામાં આવતો કીચડ ચોંટેલો જ રહેશે પરંતુ તેમણે સમજવું જોઈએ કે નવા ભારતને તો સ્વચ્છતા જ પસંદ છે.

રાહુલ ગાંધી અને તેમની જુઠાણાં ફેલાવતી મંડળીઓ ને લાગે છે કે તેમના દ્વારા ઉડાવવામાં આવતો કીચડ ચોંટેલો જ રહેશે પરંતુ તેમણે સમજવું જોઈએ કે નવા ભારતને તો સ્વચ્છતા જ પસંદ છે.

Let's Connect

sm2p0