કોંગ્રેસનો હાથ મેહુલ ચોક્સીને સાથ. મેહુલ ચોકસીને લોન આપનાર, કૌભાંડમાં સાથ આપનાર, દેશને લુંટવામાં ભાગીદાર કોંગ્રેસ. અનેક એવાં પ્રમાણો જે સ્પષ્ટ કરે છે કોંગ્રેસ અને મેહુલ ચોકસીનું ગઠબંધન. આજે કોંગ્રેસ પોતાનાં કૌભાંડો માટે અન્યને જવાબદાર ગણાવી રહી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસનો હાથ મેહુલ ચોક્સીને સાથ. મેહુલ ચોકસીને લોન આપનાર, કૌભાંડમાં સાથ આપનાર, દેશને લુંટવામાં ભાગીદાર કોંગ્રેસ. અનેક એવાં પ્રમાણો જે સ્પષ્ટ કરે છે કોંગ્રેસ અને મેહુલ ચોકસીનું ગઠબંધન. આજે કોંગ્રેસ પોતાનાં કૌભાંડો માટે અન્યને જવાબદાર ગણાવી રહી છે.

કોંગ્રેસનો હાથ મેહુલ ચોક્સીને સાથ. મેહુલ ચોકસીને લોન આપનાર, કૌભાંડમાં સાથ આપનાર, દેશને લુંટવામાં ભાગીદાર કોંગ્રેસ. અનેક એવાં પ્રમાણો જે સ્પષ્ટ કરે છે કોંગ્રેસ અને મેહુલ ચોકસીનું ગઠબંધન. આજે કોંગ્રેસ પોતાનાં કૌભાંડો માટે અન્યને જવાબદાર ગણાવી રહી છે.

Let's Connect

sm2p0