કોંગ્રેસની ગાલીગીરી કલ્ચર ચાલું જ છે. કોંગ્રેસી નેતાઓ સમાચાર માધ્યમોને પોતાની વાત મનાવવા તથા કોંગ્રેસનાં મીડિયા વિરુદ્ધનાં નિયમો પ્રમાણે કામ કરવા દબાણ કરે છે અને મીડિયા પ્રતિનિધિ જોડે દુર્વ્યવહાર કરી તેમને "હેસિયત" દેખાડે છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસની ગાલીગીરી કલ્ચર ચાલું જ છે. કોંગ્રેસી નેતાઓ સમાચાર માધ્યમોને પોતાની વાત મનાવવા તથા કોંગ્રેસનાં મીડિયા વિરુદ્ધનાં નિયમો પ્રમાણે કામ કરવા દબાણ કરે છે અને મીડિયા પ્રતિનિધિ જોડે દુર્વ્યવહાર કરી તેમને "હેસિયત" દેખાડે છે.

કોંગ્રેસની ગાલીગીરી કલ્ચર ચાલું જ છે. કોંગ્રેસી નેતાઓ સમાચાર માધ્યમોને પોતાની વાત મનાવવા તથા કોંગ્રેસનાં મીડિયા વિરુદ્ધનાં નિયમો પ્રમાણે કામ કરવા દબાણ કરે છે અને મીડિયા પ્રતિનિધિ જોડે દુર્વ્યવહાર કરી તેમને "હેસિયત" દેખાડે છે.

Let's Connect

sm2p0