કોંગ્રેસ પાર્ટીના મંતવ્ય મુજબ કારગીલ વિજય દિવસની ઉજવણી માત્ર ભાજપ ધ્વારા કરવામાં આવવી જોઈએ. આપણે જયારે કારગીલના યુદ્ધમાં ભારતીય સેનાને મળેલો ભવ્ય વિજય ને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે દેશની સેનાને અપમાનિત કરનારા લોકોને ક્યારેય ભૂલવા તથા માફ ન કરવા જોઈએ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ પાર્ટીના મંતવ્ય મુજબ કારગીલ વિજય દિવસની ઉજવણી માત્ર ભાજપ ધ્વારા કરવામાં આવવી જોઈએ. આપણે જયારે કારગીલના યુદ્ધમાં ભારતીય સેનાને મળેલો ભવ્ય વિજય ને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે દેશની સેનાને અપમાનિત કરનારા લોકોને ક્યારેય ભૂલવા તથા માફ ન કરવા જોઈએ.

કોંગ્રેસ પાર્ટીના મંતવ્ય મુજબ કારગીલ વિજય દિવસની ઉજવણી માત્ર ભાજપ ધ્વારા કરવામાં આવવી જોઈએ. આપણે જયારે કારગીલના યુદ્ધમાં ભારતીય સેનાને મળેલો ભવ્ય વિજય ને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે દેશની સેનાને અપમાનિત કરનારા લોકોને ક્યારેય ભૂલવા તથા માફ ન કરવા જોઈએ.

Let's Connect

sm2p0