દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર કરવામાં આવ્યું દેશનું સૌથી મોટું જળ અભિયાન – સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર કરવામાં આવ્યું દેશનું સૌથી મોટું જળ અભિયાન – સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન

દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર કરવામાં આવ્યું દેશનું સૌથી મોટું જળ અભિયાન – સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન

Let's Connect

sm2p0