લોક ભાગીદારી સાથે એક ઉત્કૃષ્ટ જળસંચય અભિયાન એટલે સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન. જેના દ્વારા ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારી મળી સાથે રાજ્યમાં જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

લોક ભાગીદારી સાથે એક ઉત્કૃષ્ટ જળસંચય અભિયાન એટલે સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન. જેના દ્વારા ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારી મળી સાથે રાજ્યમાં જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી.

લોક ભાગીદારી સાથે એક ઉત્કૃષ્ટ જળસંચય અભિયાન એટલે સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન. જેના દ્વારા ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારી મળી સાથે રાજ્યમાં જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી.

Let's Connect

sm2p0