ગુજરાત સરકાર દ્વારા આદિવાસી ખેડૂતોના આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનું અમલીકરણ થઇ રહ્યું છે. જે અંતર્ગત કૃષિ વૈવિધ્યકરણ પ્રોજેક્ટ અને ઉન્નત ખેતી દ્વારા ગામમાં જ રોજગારીની તકો વધી રહી છે અને રાજ્યના આદિજાતિ પરિવારોની આવક બમણી થઇ રહી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આદિવાસી ખેડૂતોના આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનું અમલીકરણ થઇ રહ્યું છે. જે અંતર્ગત કૃષિ વૈવિધ્યકરણ પ્રોજેક્ટ અને ઉન્નત ખેતી દ્વારા ગામમાં જ રોજગારીની તકો વધી રહી છે અને રાજ્યના આદિજાતિ પરિવારોની આવક બમણી થઇ રહી છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આદિવાસી ખેડૂતોના આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓનું અમલીકરણ થઇ રહ્યું છે. જે અંતર્ગત કૃષિ વૈવિધ્યકરણ પ્રોજેક્ટ અને ઉન્નત ખેતી દ્વારા ગામમાં જ રોજગારીની તકો વધી રહી છે અને રાજ્યના આદિજાતિ પરિવારોની આવક બમણી થઇ રહી છે.

Let's Connect

sm2p0