સ્પષ્ટ દિશા સાથે સેવાના સંકલ્પ સાથે આજની યુવા પેઢીએ કમર કસી છે. ગુજરાતનો યુવાન, ગુજરાતનો છાત્ર સંકલ્પબદ્ધ બનીને ગંભીરતા સાથે સેવાના પ્રતિ તરીકે આ દેશના પુન:નિર્માણ માટે આ યુવાનોએ કમર કસી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્પષ્ટ દિશા સાથે સેવાના સંકલ્પ સાથે આજની યુવા પેઢીએ કમર કસી છે. ગુજરાતનો યુવાન, ગુજરાતનો છાત્ર સંકલ્પબદ્ધ બનીને ગંભીરતા સાથે સેવાના પ્રતિ તરીકે આ દેશના પુન:નિર્માણ માટે આ યુવાનોએ કમર કસી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સ્પષ્ટ દિશા સાથે સેવાના સંકલ્પ સાથે આજની યુવા પેઢીએ કમર કસી છે. ગુજરાતનો યુવાન, ગુજરાતનો છાત્ર સંકલ્પબદ્ધ બનીને ગંભીરતા સાથે સેવાના પ્રતિ તરીકે આ દેશના પુન:નિર્માણ માટે આ યુવાનોએ કમર કસી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0