આયુષ્યમાન ભારત યોજના અંતર્ગત દેશમાં દોઢ લાખ સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો બનશે.ગામડાનાં નાગરિકોને રોગની સારવાર અને ઉપચારની આધુનિક સુવિધાઓ મળે અને ગરીબ નાગરિકોને પાંચ લાખ સુધીની સારવાર નિ:શુલ્ક આપવામાં આવશે.આયુષ્યમાન ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય યોજના બનશે:પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આયુષ્યમાન ભારત યોજના અંતર્ગત દેશમાં દોઢ લાખ સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો બનશે.ગામડાનાં નાગરિકોને રોગની સારવાર અને ઉપચારની આધુનિક સુવિધાઓ મળે અને ગરીબ નાગરિકોને પાંચ લાખ સુધીની સારવાર નિ:શુલ્ક આપવામાં આવશે.આયુષ્યમાન ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય યોજના બનશે:પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી

આયુષ્યમાન ભારત યોજના અંતર્ગત દેશમાં દોઢ લાખ સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો બનશે.ગામડાનાં નાગરિકોને રોગની સારવાર અને ઉપચારની આધુનિક સુવિધાઓ મળે અને ગરીબ નાગરિકોને પાંચ લાખ સુધીની સારવાર નિ:શુલ્ક આપવામાં આવશે.આયુષ્યમાન ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય યોજના બનશે:પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી

Let's Connect

sm2p0