જે કોંગ્રેસ પાર્ટી દેશમાં શાંતિ અને એકતાની વાત કરે છે એ આજે આતંકવાદીઓની પસંદ બની છે. કોંગ્રેસના નેતાઓની વાણી અને આતંકવાદીઓની વાણી એક થઇ રહી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જે કોંગ્રેસ પાર્ટી દેશમાં શાંતિ અને એકતાની વાત કરે છે એ આજે આતંકવાદીઓની પસંદ બની છે. કોંગ્રેસના નેતાઓની વાણી અને આતંકવાદીઓની વાણી એક થઇ રહી છે.

જે કોંગ્રેસ પાર્ટી દેશમાં શાંતિ અને એકતાની વાત કરે છે એ આજે આતંકવાદીઓની પસંદ બની છે. કોંગ્રેસના નેતાઓની વાણી અને આતંકવાદીઓની વાણી એક થઇ રહી છે.

Let's Connect

sm2p0