૨૫ જૂન - કટોકટી દિવસ ભારતીય ઇતિહાસનો એ કાળો દિવસ જયારે કોંગ્રેસ સરકારે સમગ્ર દેશ પર પોતાનું શાસન ચાલવવા માટે કટોકટી જાહેર કરી હતી. દેશના લાખો લોકોને જેલવાસમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા અને તેમને અસંખ્ય યાતના આપવામાં આવી હતી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

૨૫ જૂન - કટોકટી દિવસ

ભારતીય ઇતિહાસનો એ કાળો દિવસ જયારે કોંગ્રેસ સરકારે સમગ્ર દેશ પર પોતાનું શાસન ચાલવવા માટે કટોકટી જાહેર કરી હતી. દેશના લાખો લોકોને જેલવાસમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા અને તેમને અસંખ્ય યાતના આપવામાં આવી હતી.

૨૫ જૂન - કટોકટી દિવસ ભારતીય ઇતિહાસનો એ કાળો દિવસ જયારે કોંગ્રેસ સરકારે સમગ્ર દેશ પર પોતાનું શાસન ચાલવવા માટે કટોકટી જાહેર કરી હતી. દેશના લાખો લોકોને જેલવાસમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા અને તેમને અસંખ્ય યાતના આપવામાં આવી હતી.

Let's Connect

sm2p0