રાજ્ય સરકારની પર્યાવરણ જાળવણી સમૃદ્ધિ યોજના યોજના અંતર્ગત રાજ્યમાં વિવિધ સ્થળો પર મુકાશે રીવર્સ વેન્ડિંગ મશીન જેના ધ્વારા પ્લાસ્ટિક બોટલોનું કરવામાં આવશે રિસાયકલીંગ. સ્વચ્છ ગુજરાત અભિયાન ને સાર્થક કરવામાં મદદરૂપ આ યોજના ગરીબ લોકોને રોજગાર પૂરું પાડવાનું કાર્ય પણ કરશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્ય સરકારની પર્યાવરણ જાળવણી સમૃદ્ધિ યોજના

યોજના અંતર્ગત રાજ્યમાં વિવિધ સ્થળો પર મુકાશે રીવર્સ વેન્ડિંગ મશીન જેના ધ્વારા પ્લાસ્ટિક બોટલોનું કરવામાં આવશે રિસાયકલીંગ. સ્વચ્છ ગુજરાત અભિયાન ને સાર્થક કરવામાં મદદરૂપ આ યોજના ગરીબ લોકોને રોજગાર પૂરું પાડવાનું કાર્ય પણ કરશે.

રાજ્ય સરકારની પર્યાવરણ જાળવણી સમૃદ્ધિ યોજના યોજના અંતર્ગત રાજ્યમાં વિવિધ સ્થળો પર મુકાશે રીવર્સ વેન્ડિંગ મશીન જેના ધ્વારા પ્લાસ્ટિક બોટલોનું કરવામાં આવશે રિસાયકલીંગ. સ્વચ્છ ગુજરાત અભિયાન ને સાર્થક કરવામાં મદદરૂપ આ યોજના ગરીબ લોકોને રોજગાર પૂરું પાડવાનું કાર્ય પણ કરશે.

Let's Connect

sm2p0