ગ્રામ જયોતિ યોજના અંતર્ગત રાજયના ગામોને ૩-ફેઝ વીજ પુરવઠો ૨૪ કલાક માટે પૂરો પાડવામાં આવ્યો.જેને પરીણામે ગ્રામીણ લોકોને પોતાના જ ગામમાં રહીને લધુ ઉઘોગો,કુટિર ઉઘોગો,અને ગ્રામીણ ઉઘોગો સ્થાપી આજીવિકા મેળવવાની નવી તકો પૂરી મળી. ભારતના બધાજ ગામોને વીજળી મળી અને દેશના વિકાસને વેગ મળ્યો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગ્રામ જયોતિ યોજના અંતર્ગત રાજયના ગામોને ૩-ફેઝ વીજ પુરવઠો ૨૪ કલાક માટે પૂરો પાડવામાં આવ્યો.જેને પરીણામે ગ્રામીણ લોકોને પોતાના જ ગામમાં રહીને લધુ ઉઘોગો,કુટિર ઉઘોગો,અને ગ્રામીણ ઉઘોગો સ્થાપી આજીવિકા મેળવવાની નવી તકો પૂરી મળી. ભારતના બધાજ ગામોને વીજળી મળી અને દેશના વિકાસને વેગ મળ્યો.

ગ્રામ જયોતિ યોજના અંતર્ગત રાજયના ગામોને ૩-ફેઝ વીજ પુરવઠો ૨૪ કલાક માટે પૂરો પાડવામાં આવ્યો.જેને પરીણામે ગ્રામીણ લોકોને પોતાના જ ગામમાં રહીને લધુ ઉઘોગો,કુટિર ઉઘોગો,અને ગ્રામીણ ઉઘોગો સ્થાપી આજીવિકા મેળવવાની નવી તકો પૂરી મળી. ભારતના બધાજ ગામોને વીજળી મળી અને દેશના વિકાસને વેગ મળ્યો.

Let's Connect

sm2p0