પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વંચિત તથા ગરીબ વર્ગના નાગરિકોની આર્થિક સદ્ધરતા છે. અત્યાર સુધીમાં પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના અંતર્ગત નોંધાયા છે ૩૧.૭૩ કરોડ લાભાર્થી, જેમના બેંકખાતાઓ માં નોંધાયેલ જમારાશી છે રૂ. ૮૦,૭૧૭.૧૨ કરોડ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વંચિત તથા ગરીબ વર્ગના નાગરિકોની આર્થિક સદ્ધરતા છે. અત્યાર સુધીમાં પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના અંતર્ગત નોંધાયા છે ૩૧.૭૩ કરોડ લાભાર્થી, જેમના બેંકખાતાઓ માં નોંધાયેલ જમારાશી છે રૂ. ૮૦,૭૧૭.૧૨ કરોડ.

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વંચિત તથા ગરીબ વર્ગના નાગરિકોની આર્થિક સદ્ધરતા છે. અત્યાર સુધીમાં પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના અંતર્ગત નોંધાયા છે ૩૧.૭૩ કરોડ લાભાર્થી, જેમના બેંકખાતાઓ માં નોંધાયેલ જમારાશી છે રૂ. ૮૦,૭૧૭.૧૨ કરોડ.

Let's Connect

sm2p0