ગરીબોનું જીવન બની રહ્યું છે સરળ, તેમના સુધી પહોંચી રહ્યો છે વિકાસ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત દેશમાં વધી રહી છે સ્વચ્છતા માટેની જાગૃતતા. દેશમાં ૭.૨૫ કરોડથી વધુ શૌચાલયો બનાવવામાં આવ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબોનું જીવન બની રહ્યું છે સરળ, તેમના સુધી પહોંચી રહ્યો છે વિકાસ

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત દેશમાં વધી રહી છે સ્વચ્છતા માટેની જાગૃતતા. દેશમાં ૭.૨૫ કરોડથી વધુ શૌચાલયો બનાવવામાં આવ્યા.

ગરીબોનું જીવન બની રહ્યું છે સરળ, તેમના સુધી પહોંચી રહ્યો છે વિકાસ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત દેશમાં વધી રહી છે સ્વચ્છતા માટેની જાગૃતતા. દેશમાં ૭.૨૫ કરોડથી વધુ શૌચાલયો બનાવવામાં આવ્યા.

Let's Connect

sm2p0