અટલ પેન્શન યોજના અંતર્ગત સમાજના દરેક વર્ગના હિત અને વિકાસ માટે કટિબદ્ધ કેન્દ્રની મોદી સરકાર આ યોજનાનો લાભ ૬૦ વર્ષથી વધુ વયના નાગરિકો માસિક રૂ.૪૨ થી રૂ.૨૧૦ સુધીની રકમ જમા કરાવીને મેળવી શકશે. યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ૯૭,૦૫,૪૬૧ લાભાર્થી નોંધાયા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અટલ પેન્શન યોજના અંતર્ગત સમાજના દરેક વર્ગના હિત અને વિકાસ માટે કટિબદ્ધ કેન્દ્રની મોદી સરકાર

આ યોજનાનો લાભ ૬૦ વર્ષથી વધુ વયના નાગરિકો માસિક રૂ.૪૨ થી રૂ.૨૧૦ સુધીની રકમ જમા કરાવીને મેળવી શકશે. યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ૯૭,૦૫,૪૬૧ લાભાર્થી નોંધાયા.

અટલ પેન્શન યોજના અંતર્ગત સમાજના દરેક વર્ગના હિત અને વિકાસ માટે કટિબદ્ધ કેન્દ્રની મોદી સરકાર આ યોજનાનો લાભ ૬૦ વર્ષથી વધુ વયના નાગરિકો માસિક રૂ.૪૨ થી રૂ.૨૧૦ સુધીની રકમ જમા કરાવીને મેળવી શકશે. યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ૯૭,૦૫,૪૬૧ લાભાર્થી નોંધાયા.

Let's Connect

sm2p0