નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ચિંતા કરતી કેન્દ્રની મોદી સરકાર. હ્રદયમાં મુકવામાં આવતા સ્ટેન્ટ અને ઘુટણના પ્રત્યારોપણની કીંમત ૫૦% થી ૭૦% સુધી ઘટાડવામાં આવી. ૩૦૦૦ થી વધુ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર અને આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ૫૦ કરોડ નાગરિકોને મળશે રૂ. ૫ લાખ સુધીના સ્વાસ્થ્ય વીમાનો લાભ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ચિંતા કરતી કેન્દ્રની મોદી સરકાર. હ્રદયમાં મુકવામાં આવતા સ્ટેન્ટ અને ઘુટણના પ્રત્યારોપણની કીંમત ૫૦% થી ૭૦% સુધી ઘટાડવામાં આવી. ૩૦૦૦ થી વધુ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર અને આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ૫૦ કરોડ નાગરિકોને મળશે રૂ. ૫ લાખ સુધીના સ્વાસ્થ્ય વીમાનો લાભ.

નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ચિંતા કરતી કેન્દ્રની મોદી સરકાર. હ્રદયમાં મુકવામાં આવતા સ્ટેન્ટ અને ઘુટણના પ્રત્યારોપણની કીંમત ૫૦% થી ૭૦% સુધી ઘટાડવામાં આવી. ૩૦૦૦ થી વધુ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર અને આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ૫૦ કરોડ નાગરિકોને મળશે રૂ. ૫ લાખ સુધીના સ્વાસ્થ્ય વીમાનો લાભ.

Let's Connect

sm2p0