કેન્દ્રની શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સરકારની વિવિધ યોજનાથી દેશના કરોડો લોકોના જીવનમાં આવ્યું છે પરિવર્તન. નરેન્દ્ર મોદી મોબાઈલ એપના “સંપર્ક સે સમર્થન” વિભાગ ધ્વારા આવી અન્ય યોજનાઓની માહિતી વધુ લોકો સુધી પહોંચાડીને જાગૃતિ ફેલાવીએ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રની શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સરકારની વિવિધ યોજનાથી દેશના કરોડો લોકોના જીવનમાં આવ્યું છે પરિવર્તન. નરેન્દ્ર મોદી મોબાઈલ એપના “સંપર્ક સે સમર્થન” વિભાગ ધ્વારા આવી અન્ય યોજનાઓની માહિતી વધુ લોકો સુધી પહોંચાડીને જાગૃતિ ફેલાવીએ

કેન્દ્રની શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સરકારની વિવિધ યોજનાથી દેશના કરોડો લોકોના જીવનમાં આવ્યું છે પરિવર્તન. નરેન્દ્ર મોદી મોબાઈલ એપના “સંપર્ક સે સમર્થન” વિભાગ ધ્વારા આવી અન્ય યોજનાઓની માહિતી વધુ લોકો સુધી પહોંચાડીને જાગૃતિ ફેલાવીએ

Let's Connect

sm2p0