ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો અને મધ્યમ વર્ગીય કુટુંબોને ગંભીર રોગોની સારવારમા મદદ, ઉત્તમ સારવાર અને તબીબી ખર્ચ સામે નાણાકીય સુરક્ષા મળી રહે તે માટે સંવેદનશીલ ગુજરાત સરકાર ની "મુખ્યમંત્રી અમૃતમ માં વાત્સલ્ય યોજના"

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો અને મધ્યમ વર્ગીય કુટુંબોને ગંભીર રોગોની સારવારમા મદદ, ઉત્તમ સારવાર અને તબીબી ખર્ચ સામે નાણાકીય સુરક્ષા મળી રહે તે માટે સંવેદનશીલ ગુજરાત સરકાર ની "મુખ્યમંત્રી અમૃતમ માં વાત્સલ્ય યોજના"

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો અને મધ્યમ વર્ગીય કુટુંબોને ગંભીર રોગોની સારવારમા મદદ, ઉત્તમ સારવાર અને તબીબી ખર્ચ સામે નાણાકીય સુરક્ષા મળી રહે તે માટે સંવેદનશીલ ગુજરાત સરકાર ની "મુખ્યમંત્રી અમૃતમ માં વાત્સલ્ય યોજના"

Let's Connect

sm2p0