પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં દેશ આગળ વધી રહ્યો છે અને વિકાસની નવી ઉંચાઈઓ સર કરી રહ્યા છે. "નયા ભારત" ની કલ્પના સાથે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દેશને આગળ વધારી રહ્યા છે. - શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં દેશ આગળ વધી રહ્યો છે અને વિકાસની નવી ઉંચાઈઓ સર કરી રહ્યા છે.
"નયા ભારત" ની કલ્પના સાથે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દેશને આગળ વધારી રહ્યા છે.

- શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં દેશ આગળ વધી રહ્યો છે અને વિકાસની નવી ઉંચાઈઓ સર કરી રહ્યા છે. "નયા ભારત" ની કલ્પના સાથે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દેશને આગળ વધારી રહ્યા છે. - શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0