મહત્વ સમજીએ પાણીનું, પાણીના એક એક ટીપાનું ચોમાસા પહેલા જળસંચય માટે ગુજરાત સરકારનું ઉત્કૃષ્ટ અભિયાન સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન - ૨૦૧૮

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહત્વ સમજીએ પાણીનું, પાણીના એક એક ટીપાનું

ચોમાસા પહેલા જળસંચય માટે ગુજરાત સરકારનું ઉત્કૃષ્ટ અભિયાન

સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન - ૨૦૧૮

મહત્વ સમજીએ પાણીનું, પાણીના એક એક ટીપાનું ચોમાસા પહેલા જળસંચય માટે ગુજરાત સરકારનું ઉત્કૃષ્ટ અભિયાન સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન - ૨૦૧૮

Let's Connect

sm2p0