'સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન - ૨૦૧૮' ૧ મે, ૨૦૧૮ ગુજરાત સ્થાપના દિન થી ૩૧ મે, ૨૦૧૮ સુધી લોકભાગીદારી થી હાથ ધરાશે જળસંચય ના અનેક કાર્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન - ૨૦૧૮'

૧ મે, ૨૦૧૮ ગુજરાત સ્થાપના દિન થી ૩૧ મે, ૨૦૧૮ સુધી લોકભાગીદારી થી હાથ ધરાશે જળસંચય ના અનેક કાર્યો

'સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન - ૨૦૧૮' ૧ મે, ૨૦૧૮ ગુજરાત સ્થાપના દિન થી ૩૧ મે, ૨૦૧૮ સુધી લોકભાગીદારી થી હાથ ધરાશે જળસંચય ના અનેક કાર્યો

Let's Connect

sm2p0