સુપ્રીમ કોર્ટ ધ્વારા જસ્ટીસ લોયા કેસમાં આપવામાં આવેલા ચુકાદા પર પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુપ્રીમ કોર્ટ ધ્વારા જસ્ટીસ લોયા કેસમાં આપવામાં આવેલા ચુકાદા પર પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સુપ્રીમ કોર્ટ ધ્વારા જસ્ટીસ લોયા કેસમાં આપવામાં આવેલા ચુકાદા પર પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0