માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પોકેટ કોપ યોજનાનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્યની પોલીસ ફોર્સને આધુનિક બનાવવા તથા ગુનેગારોને ઝડપથી પકડી પાડવા માટે ૪૯૦૦ સ્માર્ટ ફોન તથા ૬૮ લાખ ગુનેગારોનો ડેટા આપવામાં આવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પોકેટ કોપ યોજનાનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્યની પોલીસ ફોર્સને આધુનિક બનાવવા તથા ગુનેગારોને ઝડપથી પકડી પાડવા માટે ૪૯૦૦ સ્માર્ટ ફોન તથા ૬૮ લાખ ગુનેગારોનો ડેટા આપવામાં આવશે.

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પોકેટ કોપ યોજનાનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્યની પોલીસ ફોર્સને આધુનિક બનાવવા તથા ગુનેગારોને ઝડપથી પકડી પાડવા માટે ૪૯૦૦ સ્માર્ટ ફોન તથા ૬૮ લાખ ગુનેગારોનો ડેટા આપવામાં આવશે.

Let's Connect

sm2p0