દરેક ચુંટણી પહેલા, અમુક નિશ્ચિત જૂથો દ્વારા આરક્ષણ વિષે બિનપાયાદાર વાતો અને ગભરાટ ફેલાવવાનું શરુ કરવામાં આવે છે. દલિતો, વંચિતો અને શોષિતો નું ભલું થાય એજ ધ્યેય સાથે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. : શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દરેક ચુંટણી પહેલા, અમુક નિશ્ચિત જૂથો દ્વારા આરક્ષણ વિષે બિનપાયાદાર વાતો અને ગભરાટ ફેલાવવાનું શરુ કરવામાં આવે છે.

દલિતો, વંચિતો અને શોષિતો નું ભલું થાય એજ ધ્યેય સાથે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. : શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

દરેક ચુંટણી પહેલા, અમુક નિશ્ચિત જૂથો દ્વારા આરક્ષણ વિષે બિનપાયાદાર વાતો અને ગભરાટ ફેલાવવાનું શરુ કરવામાં આવે છે. દલિતો, વંચિતો અને શોષિતો નું ભલું થાય એજ ધ્યેય સાથે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. : શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

Let's Connect

sm2p0