વિશ્વ જળ દિવસ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું સંબોધન.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિશ્વ જળ દિવસ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું સંબોધન.

વિશ્વ જળ દિવસ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું સંબોધન.

Let's Connect

sm2p0