પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ​આગામી ૧૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ દેશની હજારો શાળાના લાખો વિદ્યાર્થીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી "પરીક્ષા પર ચર્ચા" વિષય અતર્ગત કરશે વાર્તાલાપ તથા પરીક્ષામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટેના આપશે સૂચનો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ​આગામી ૧૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ દેશની હજારો શાળાના લાખો વિદ્યાર્થીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી "પરીક્ષા પર ચર્ચા" વિષય અતર્ગત કરશે વાર્તાલાપ તથા પરીક્ષામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટેના આપશે સૂચનો.

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ​આગામી ૧૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ દેશની હજારો શાળાના લાખો વિદ્યાર્થીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી "પરીક્ષા પર ચર્ચા" વિષય અતર્ગત કરશે વાર્તાલાપ તથા પરીક્ષામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટેના આપશે સૂચનો.

Let's Connect

sm2p0