પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સફળ નેતૃત્વને કારણે દેશમાંથી જાતિવાદ,વંશવાદ અને તૃષ્ટિકરણનો સફાયો થયો છે : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઇ શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સફળ નેતૃત્વને કારણે દેશમાંથી જાતિવાદ,વંશવાદ અને તૃષ્ટિકરણનો સફાયો થયો છે : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઇ શાહ

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સફળ નેતૃત્વને કારણે દેશમાંથી જાતિવાદ,વંશવાદ અને તૃષ્ટિકરણનો સફાયો થયો છે : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઇ શાહ

Let's Connect

sm2p0