ગુજરાત રાજ્યમાં ૪૯% મત મેળવી સતત ૨૭ વર્ષ સુધી સરકારમાં રહેવાનો જનાદેશ મેળવેલ છે : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઇ શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત રાજ્યમાં ૪૯% મત મેળવી સતત ૨૭ વર્ષ સુધી સરકારમાં રહેવાનો જનાદેશ મેળવેલ છે : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઇ શાહ

ગુજરાત રાજ્યમાં ૪૯% મત મેળવી સતત ૨૭ વર્ષ સુધી સરકારમાં રહેવાનો જનાદેશ મેળવેલ છે : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઇ શાહ

Let's Connect

sm2p0