ઓજસ્વી વક્તા, જનકવિ, પોતાનાં વ્યક્તિત્વ અને કૃતિઓ દ્વારા માં ભારતીને વિશ્વમાં ગૌરવ અપાવનારા, ભારતીય રાજનીતિનાં શિખર પુરુષ, મહાન જનનેતા શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજીને અશ્રુપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઓજસ્વી વક્તા, જનકવિ, પોતાનાં વ્યક્તિત્વ અને કૃતિઓ દ્વારા માં ભારતીને વિશ્વમાં ગૌરવ અપાવનારા, ભારતીય રાજનીતિનાં શિખર પુરુષ, મહાન જનનેતા શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજીને અશ્રુપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ

ઓજસ્વી વક્તા, જનકવિ, પોતાનાં વ્યક્તિત્વ અને કૃતિઓ દ્વારા માં ભારતીને વિશ્વમાં ગૌરવ અપાવનારા, ભારતીય રાજનીતિનાં શિખર પુરુષ, મહાન જનનેતા શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજીને અશ્રુપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ

Let's Connect

sm2p0