ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહેવાયું છે કે, જ્યાં નારીઓનું સન્માન થાય છે, ત્યાં ઈશ્વર વસે છે. નારી સશક્તિકરણ ભાજપ સરકારના કેન્દ્રમાં રહ્યું છે. અનેકવિધ પહેલો થકી નારીઓના ગૌરવને વધારવાનું કામ ભાજપ સરકાર કરી રહી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહેવાયું છે કે, જ્યાં નારીઓનું સન્માન થાય છે, ત્યાં ઈશ્વર વસે છે.
નારી સશક્તિકરણ ભાજપ સરકારના કેન્દ્રમાં રહ્યું છે. અનેકવિધ પહેલો થકી નારીઓના ગૌરવને વધારવાનું કામ ભાજપ સરકાર કરી રહી છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહેવાયું છે કે, જ્યાં નારીઓનું સન્માન થાય છે, ત્યાં ઈશ્વર વસે છે. નારી સશક્તિકરણ ભાજપ સરકારના કેન્દ્રમાં રહ્યું છે. અનેકવિધ પહેલો થકી નારીઓના ગૌરવને વધારવાનું કામ ભાજપ સરકાર કરી રહી છે.

Let's Connect

sm2p0