પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ કેન્દ્ર પર ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ સામાન્ય માણસને સાવ સસ્તા ભાવે મળે છે. આ કેન્દ્રના અનેક ફાયદા છે. સ્વાસ્થ્ય સચવાય છે અને લોકોના પૈસાની બચત થાય છે. મેડિકલ ખર્ચનો બોજ નાબૂદ ઘણા અંશે નાબૂદ થઇ જાય છે. સાંભળો તેમના પ્રતિભાવો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ કેન્દ્ર પર ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ સામાન્ય માણસને સાવ સસ્તા ભાવે મળે છે. આ કેન્દ્રના અનેક ફાયદા છે. સ્વાસ્થ્ય સચવાય છે અને લોકોના પૈસાની બચત થાય છે. મેડિકલ ખર્ચનો બોજ નાબૂદ ઘણા અંશે નાબૂદ થઇ જાય છે. સાંભળો તેમના પ્રતિભાવો

પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ કેન્દ્ર પર ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ સામાન્ય માણસને સાવ સસ્તા ભાવે મળે છે. આ કેન્દ્રના અનેક ફાયદા છે. સ્વાસ્થ્ય સચવાય છે અને લોકોના પૈસાની બચત થાય છે. મેડિકલ ખર્ચનો બોજ નાબૂદ ઘણા અંશે નાબૂદ થઇ જાય છે. સાંભળો તેમના પ્રતિભાવો

Let's Connect

sm2p0