સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓ એક છે, નેક છે અને આગળ વધાવાના વિશ્વાસ સાથે વિકાસને વરેલા છે જીત્યો વિકાસ, જીત્યું ગુજરાત...

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓ એક છે, નેક છે અને આગળ વધાવાના વિશ્વાસ સાથે વિકાસને વરેલા છે
જીત્યો વિકાસ, જીત્યું ગુજરાત...

સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓ એક છે, નેક છે અને આગળ વધાવાના વિશ્વાસ સાથે વિકાસને વરેલા છે જીત્યો વિકાસ, જીત્યું ગુજરાત...

Let's Connect

sm2p0