પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Let's Connect

sm2p0