ગામ-ગામને નગર-નગરની સાથે બાંધ્યો સેતુ, હર હાથને કામ મળ્યું ને પૂરા થયા સૌ હેતુ. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગામ-ગામને નગર-નગરની સાથે બાંધ્યો સેતુ, હર હાથને કામ મળ્યું ને પૂરા થયા સૌ હેતુ.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગામ-ગામને નગર-નગરની સાથે બાંધ્યો સેતુ, હર હાથને કામ મળ્યું ને પૂરા થયા સૌ હેતુ. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0