ગંદુ જાતિવાદનું રાજકારણ કરીને ગુજરાતના તાણાવાણાને પીંખી નાંખવાની તમારી હરકતો ગુજરાત ક્યારેય ભૂલી શકે એમ નથી માટે જ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગંદુ જાતિવાદનું રાજકારણ કરીને ગુજરાતના તાણાવાણાને પીંખી નાંખવાની તમારી હરકતો ગુજરાત ક્યારેય ભૂલી શકે એમ નથી માટે જ
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગંદુ જાતિવાદનું રાજકારણ કરીને ગુજરાતના તાણાવાણાને પીંખી નાંખવાની તમારી હરકતો ગુજરાત ક્યારેય ભૂલી શકે એમ નથી માટે જ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0