"મેં એવું કોઈ કામ કર્યું છે કે જેનાં કારણએ આ દેશના કોઈ પણ નાગરિકએ નીચું જોવું પડે? " દેશે મારા પર ભરોસો મૂક્યો છે તો પાછીપાની કરે એ ગુજરાતી વિરલો ના હોય દોસ્તો... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

"મેં એવું કોઈ કામ કર્યું છે કે જેનાં કારણએ આ દેશના કોઈ પણ નાગરિકએ નીચું જોવું પડે? " દેશે મારા પર ભરોસો મૂક્યો છે તો પાછીપાની કરે એ ગુજરાતી વિરલો ના હોય દોસ્તો...
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

"મેં એવું કોઈ કામ કર્યું છે કે જેનાં કારણએ આ દેશના કોઈ પણ નાગરિકએ નીચું જોવું પડે? " દેશે મારા પર ભરોસો મૂક્યો છે તો પાછીપાની કરે એ ગુજરાતી વિરલો ના હોય દોસ્તો... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0