મારો મત ગુજરાતના હિતરક્ષકને... મારો મત ભાજપને... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મારો મત ગુજરાતના હિતરક્ષકને...
મારો મત ભાજપને...
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

મારો મત ગુજરાતના હિતરક્ષકને... મારો મત ભાજપને... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0