જાતિવાદ કે મારા-તારાના ભેદભાવ વગર 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ' ના મંત્રને સાર્થક કરતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જાતિવાદ કે મારા-તારાના ભેદભાવ વગર 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ' ના મંત્રને સાર્થક કરતી ભાજપ સરકાર.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

જાતિવાદ કે મારા-તારાના ભેદભાવ વગર 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ' ના મંત્રને સાર્થક કરતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0