સૌને મળ્યું પોતાનું ઘર એટલે જ તો દરેક ગુજરાતીનો એક જ અવાજ, જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સૌને મળ્યું પોતાનું ઘર એટલે જ તો દરેક ગુજરાતીનો એક જ અવાજ,
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

સૌને મળ્યું પોતાનું ઘર એટલે જ તો દરેક ગુજરાતીનો એક જ અવાજ, જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0