વિકાસ...વિકાસ...વિકાસ એજ અમારો માર્ગ છે, એજ અમારો મકસદ છે, એજ અમારો મંત્ર છે. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિકાસ...વિકાસ...વિકાસ એજ અમારો માર્ગ છે, એજ અમારો મકસદ છે, એજ અમારો મંત્ર છે.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

વિકાસ...વિકાસ...વિકાસ એજ અમારો માર્ગ છે, એજ અમારો મકસદ છે, એજ અમારો મંત્ર છે. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0