આ મોદી છે. ચા વેચશે પણ દેશ વેચવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરે એ લખી રાખજો. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આ મોદી છે. ચા વેચશે પણ દેશ વેચવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરે એ લખી રાખજો.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

આ મોદી છે. ચા વેચશે પણ દેશ વેચવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરે એ લખી રાખજો. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0