ગુજરાતની માતા-બહેન- દીકરીઓ શાંતિ અને સુરક્ષાનું વાતાવરણ જાણે છે પણ છાશવારે જુઠ્ઠાણાની ભરમાર ચલાવીને કોંગ્રેસ ગુજરાતની શાંતિ, સામાજીક એકતાના તાણાંવાણા વેરવિખેર કરવા જાતિવાદનું ઝેર ફેલાવી રહી છે. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતની માતા-બહેન- દીકરીઓ શાંતિ અને સુરક્ષાનું વાતાવરણ જાણે છે પણ છાશવારે જુઠ્ઠાણાની ભરમાર ચલાવીને કોંગ્રેસ ગુજરાતની શાંતિ, સામાજીક એકતાના તાણાંવાણા વેરવિખેર કરવા જાતિવાદનું ઝેર ફેલાવી રહી છે.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગુજરાતની માતા-બહેન- દીકરીઓ શાંતિ અને સુરક્ષાનું વાતાવરણ જાણે છે પણ છાશવારે જુઠ્ઠાણાની ભરમાર ચલાવીને કોંગ્રેસ ગુજરાતની શાંતિ, સામાજીક એકતાના તાણાંવાણા વેરવિખેર કરવા જાતિવાદનું ઝેર ફેલાવી રહી છે. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0