'બાળકને પઢાઈ, યુવાને કમાઈ અને બુજુર્ગને દવાઈ'ના મંત્રને સાર્થક કરતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'બાળકને પઢાઈ, યુવાને કમાઈ અને બુજુર્ગને દવાઈ'ના મંત્રને સાર્થક કરતી ભાજપ સરકાર.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

'બાળકને પઢાઈ, યુવાને કમાઈ અને બુજુર્ગને દવાઈ'ના મંત્રને સાર્થક કરતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0