કોંગ્રેસના જૂઠ્ઠાણાંનો પરપોટો હવે ફૂટી ગયો છે અને વાસ્તવિકતા જનતા સામે આવી ગઈ છે એટલા માટે જ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસના જૂઠ્ઠાણાંનો પરપોટો હવે ફૂટી ગયો છે અને વાસ્તવિકતા જનતા સામે આવી ગઈ છે એટલા માટે જ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

કોંગ્રેસના જૂઠ્ઠાણાંનો પરપોટો હવે ફૂટી ગયો છે અને વાસ્તવિકતા જનતા સામે આવી ગઈ છે એટલા માટે જ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0