તમારા દુઃખના દિવસોમાં પણ જે લોકોને પોતાની જ પડી હોય એ લોકો ક્યારેય તમારા સુખ માટે કશું નથી કરવાના એનો તમને ભરોસો હોવો જોઈએ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

તમારા દુઃખના દિવસોમાં પણ જે લોકોને પોતાની જ પડી હોય એ લોકો ક્યારેય તમારા સુખ માટે કશું નથી કરવાના એનો તમને ભરોસો હોવો જોઈએ

તમારા દુઃખના દિવસોમાં પણ જે લોકોને પોતાની જ પડી હોય એ લોકો ક્યારેય તમારા સુખ માટે કશું નથી કરવાના એનો તમને ભરોસો હોવો જોઈએ

Let's Connect

sm2p0