જન ધનથી નવા ભારત તરફ...ઉજ્જવલા યોજનાથી ગરીબ મહિલાઓના જીવનમાંથી ધુમાડો દૂર થતાં થયું અજવાળું. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જન ધનથી નવા ભારત તરફ...ઉજ્જવલા યોજનાથી ગરીબ મહિલાઓના જીવનમાંથી ધુમાડો દૂર થતાં થયું અજવાળું.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

જન ધનથી નવા ભારત તરફ...ઉજ્જવલા યોજનાથી ગરીબ મહિલાઓના જીવનમાંથી ધુમાડો દૂર થતાં થયું અજવાળું. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0