ગુજરાતમાં જુઠ્ઠાણા ફેલાવતા કોંગ્રેસના યુવરાજ રાહુલ ગાંધીના નિવેદનોની આ રહી સાચી હકીકત... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં જુઠ્ઠાણા ફેલાવતા કોંગ્રેસના યુવરાજ રાહુલ ગાંધીના નિવેદનોની આ રહી સાચી હકીકત...

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગુજરાતમાં જુઠ્ઠાણા ફેલાવતા કોંગ્રેસના યુવરાજ રાહુલ ગાંધીના નિવેદનોની આ રહી સાચી હકીકત... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0