'પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના' તેમજ વિવિધ લોકકલ્યાણકારી યોજનાઓ અંતર્ગત છેવાડાના માનવીનો પરિવાર બન્યો ખુશખુશાલ. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના' તેમજ વિવિધ લોકકલ્યાણકારી યોજનાઓ અંતર્ગત છેવાડાના માનવીનો પરિવાર બન્યો ખુશખુશાલ.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

'પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના' તેમજ વિવિધ લોકકલ્યાણકારી યોજનાઓ અંતર્ગત છેવાડાના માનવીનો પરિવાર બન્યો ખુશખુશાલ. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0